تاریخچه تاریخچه

تاريخچه(پارس آباد)

تاریخچه


فرودگاه پارس آباد مغان

فرودگاه پارس آباد مغان به عنوان قدیمی ترین فرودگاه استان اردبیل در سال ۱۳۵۲ تاسیس و در سال ۱۳۸۱ از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منفک و تحویل شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور شد.

 


شرکت فرودگاههای کشور

شرکت فرودگاههای کشور در آغاز تحت عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور مستند به تبصره 1 قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب25/1/1367 مجلس شورای اسلامی و به موجب اساسنامه مصوب 14/8/1369 هئیت محترم وزیران بمنظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاههای کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشور تاسیس گردیده است

 

بموجب مصوبه مورخ 1/4/1373 هئیت محترم وزیران، کلمه «مهندسی» از عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور حذف و با انجام اصلاحاتی در مفاد اساسنامه مربوطه از آن تاریخ به بعد تحت عنوان شرکت فرودگاههای کشور بکار خود ادامه داده است

 

براساس مصوبه مورخ 20/10/1373 شورایعالی اداری و تکالیف مقرر در قوانین مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در زمینه اصلاح ساختار دستگاههای دولتی و جهت گیری بالا بردن کارایی آنها و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل کلیه وظایف از نوع تصدی و اجرایی از سازمان هواپیمایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور واگذار گردیده است.

 

بموجب اساسنامه مصوب 25/9/1383 هئیت محترم وزیران، شرکت فرودگاههای کشور بعنوان شرکت مادر تخصصی تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردیده و در حال حاضر طبق قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می شود.