خبر خبر

وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد مغان انجام گرديد
وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد . اين عمليات از روز چهارشنبه 9خرداد به مدت يک روز وارسي گرديد.

 

در این عملیات ،وارسی دستگاههای کمک ناوبری VOR،DME این فرودگاه انجام شد.

عملیات وارسی پروازی (فلایت چک) سامانه های ناوبری هواییVOR/DME این فرودگاه که منطبق با اسناد و دستورالعملهای ایکائو از الزامات تداوم ارائه سرویسهای هوانوردی مربوطه میباشد که دروارسی پروازی ضمن اعمال تنظیمات ضروری درخواستی و کالیبراسیون تجهیزات،نهایتا صحت پخش اطلاعات هوانوردی سامانه های ناوبری هواییVOR/DME   مورد بررسی واقع شده و نوتام (اطلاعیه هوانوردی) آن نیز ازسوی مرجع ذیصلاح مربوطه صادرگردید.

گفتنی است؛براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو "سندشماره 8071" لازم است دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌ها به صورت دوره‌ایی که معمولاً دو، سه تاشش ماهه و یکساله می‌باشد مورد تست فلایت چک پروازی قراربگیرند.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط