مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسيرهاي پروازي(پارس آباد)

مسیرهای پروازی

پروازهای داخلی فرودگاه

 مقصد

شرکت هواپیمایی

ترمینال

تلفن شرکت هواپیمایی 

تهران

آسمان

شال گشت مغان

داخلی 045-32730963
       

 

پروازهای خارجی فرودگاه
       

 مقصد

شرکت هواپیمایی

ترمینال

تلفن شرکت هواپیمایی