نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ(پارس آباد)
پارکینگ فرودگاه پارس آباد به صورت غیر مسقف ودر محوطه داخلی فرودگاه در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.