گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال 1395 شعار سال 1395

News
2017-02-15

بازديدمديرکل فرودگاههای استان اردبیل ازفرودگاه پارس آبادمغان

فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.
2017-02-12

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.
2017-01-11

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.
2016-12-25

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان